Predmet činnosti Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu


Činnosť Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu sa rozvíja hlavne v týchto smeroch:

Spolupracuje s MH SR, MPRV SR, MŠVaŠ SR, ZPVVO a inými organizáciami pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov drevospracujúceho priemyslu. Centrum pripravuje materiál “Aktualizácia koncepčného zamerania technickej politiky odvetví drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu”. V rámci materiálu sa hodnotí stav inovačného rozvoja, určujú sa ciele rokov a výhľad na obdobie 5 až 15 rokov. Analyzujú sa svetové trendy výskumu a vývoja v drevospracujúcom priemysle a hodnotí sa inovačný rozvoj odvetvia prostredníctvom výskumu a vývoja na základe prínosov z riešenia projektov.

Aktívne sa podieľa na informovaní verejnosti o postavení lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, o širšom uplatnení dreva i v ďalších odvetviach národného hospodárstva a o možnostiach vzniku nových pracovných miest, najmä v regiónoch Slovenska postihnutých nezamestnanosťou.
Aktualizuje zameranie programov výskumu a vývoja v rámci technickej politiky odvetvia drevospracujúceho priemyslu. Cieľom programov je zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie inovačného rozvoja v drevárskom, nábytkárskom a celulózo-papierenskom priemysle. Zvýšením spracovania domácej drevnej suroviny sa dosiahne 4 až 8-násobne vyššie zhodnotenie. Dostatočné zdroje drevnej suroviny v SR sú predpokladom využitia nových progresívnych technológií v existujúcich a nových prevádzkach. Výskum v oblasti spracovania dreva je náročný na technické vybavenie, preto je potrebná spolupráca s pracoviskami EÚ, ktorá sa zabezpečuje riešením medzinárodných projektov. Predpokladom medzinárodnej spolupráce je zlepšenie technického vybavenia pracovíck výskumu a vývoja a výchova mladých výskumníkov.
Koordinuje spoluprácu pri príprave, riešení a realizácii projektov v rámci štátnych programov, štátnych objednávok, projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ostatných úloh výskumu a vývoja, medzinárodných projektov v rámci EÚ a na základe dvojstranných dohôd.
Spolupracuje s VŠ (STU v Bratislave, TU vo Zvolene, TU v Košiciach, Žilinská Univerzita, SPU v Nitre) a ostatnými štátnymi organizáciami v zmysle vysokoškolského zákona a zákona o SAV.
Centrum organizuje a spolupracuje pri príprave konferencií a sympózií zameraných na rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Zástupcovia Centra sa aktívne zúčastňujú na domácich a zahraničných podujatiach, vystupujú v masovokomunikačných prostriedkoch a informujú o činnosti Centra na stránkach novín a odborných časopisov.
Podieľa sa na rozvoji technickej normalizácie a jej harmonizácii s EÚ prostredníctvom činnosti TNK (č.16 a 19) v ktorých aktívne pracujú zástupcovia organizácií združených v Centre.
Členovia Centra aktívne pracujú v medzinárodných organizáciách (CEPI, EUCEPA, CEI BOIS) a v Agentúre na podporu výskumu a výskumu.