Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu


Centrum je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné a nepolitické združenie. Členmi sú pracoviská výskumu a vývoja, podnikateľské a nepodnikateľské subjekty.
Centrum bolo zapísané dňa 16.08.1998 na Krajskom úrade v Bratislave, odbore všeobecnej správy, podľa ustanovenia § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného na krajskom úrade.
Centrum má svoje orgány : Rada riaditeľov, predseda Rady riaditeľov, podpredseda Rady riaditeľov, výkonný riaditeľ, revízori účtov.
Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu spolupracuje s ostatnými Centrami založenými Ministerstvom hospodárstva SR.
Centrum je rámcovo usmerňované Stanovami združenia.
Cieľom je príprava strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu a vývoja, koordinácia spolupráce pri príprave, riešení a realizácii rozhodujúcich a integrovaných projektov vedy a techniky, súčinnosť pri rozvoji normalizácie a jej harmonizácii s EÚ, koordinovaný rozvoj skúšobníctva, podpora presadzovania systémov kvality, koncepčná a rozborová činnosť v odvetviach drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu.
Verejné obstarávanie stiahnuť tu

RESEARCHERS & PRODUCERS V- 4: Development of cooperation in the field of passive and zero buildings.

A consortium of four universities Common Research V-4 in cooperation with selected producers of energy-positive buildings organizes professional meetings and inspection of buildings of the new energy generation. Cooperation will be based on the provisions of the European Directive on Energy Performance of Buildings No 2010/31/EU and its derived national laws and regulations. The cooperation concentrates an effort of research institutes and producers to clarify the progress for a wide society.

.... for more information read click here

__________________________________________________________________________________________

This project is funded within Standard grant of International Visegrad Fund http://visegradfund.org, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic